Skip to contents

Julia Fogis smiles near Loyola Beach on Aug. 18, 2021.